0700 20 780 |

BG16RFOP002-2.077

EUP2

„ЕВРО СТАРС” ООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансовапомощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа на средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ДБФП№ BG16RFOP002-2.077-0168

Размер на безвъзмездна финансова помощ: 150 000,00 лв.

Срок на договора: 3 месеца;

Начална дата: 10.02.2021 г.

Крайна дата: 08.05.2021 г.

Проектът включва дейности преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


BG16RFOP002-2.077-0168